Бетон с ускорено набиране на якост на натиск до 7-ия ден

С цел да се намали времето за изграждане на строителните конструкции е необходимо използване на бетон с бързо набиране якост на натиск. За декофриране е нужно якостта на натиск да бъде по-голяма от 80 – 90 % от проектната. Това налага използването на специално разработени по състав и свойства бетони, които осигуряват високи якости в ранна възраст. В световната практика все по-често се използват тези специални бетони, които позволяват бързо, ефективно и икономично строителство.

Ползите от бетона с ускорена якост на натиск са следните:

  • Намалява се времето при изграждане на конструкциите
  • Намаляват се разходите за строителна техника, кофраж и др.
  • Оптимизират се разходите за персонал
  • Увеличава се трайността на конструкцията
  • Отговаря на изисквания на БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017

Приложения

  • Хоризонтални бетонови елементи с кофраж (плочи)
  • Вертикални бетонови елементи (шайби, колони, стени)
  • Външни и вътрешни настилки