Бетон Клас XS

Корозия, предизвикана от морска вода

Бетонът е използван с отлични експлоатационни качества, в среда и в контакт с морската вода в продължение на десетилетия. Въпреки това трябва да се отдели специално внимание на състава на бетона, необходим за тези тежки условия. Структури, разположени в зони на приливи и отливи, плискане и пръскане на морска вода, повтарящи се цикли на мокрене и сушене и/или замразяване и размразяване, са най-уязвими. Сулфатите и хлоридите в морската вода изискват използването на бетон с ниска капилярна порьозност и подходящ минерален състав на цимента, за да се сведе до минимум корозията на стоманената армировка и сулфатната атака.

Препоръчителни са сулфатоустойчиви цименти или портланд цимент с ниска стойност на трикалциев алуминат (3CaO·Al₂O₃). Също така трябва да бъде осигурено правилно бетонното покритие на стоманената армировка.

Водоциментното отношение не трябва да надвишава 0,50. Високоякостен бетон се препоръчва на места, където големи ледени образувания са в контакт със структурата на бетона.


БЕТОН КЛАС XS1

Околна среда: Въздействие на аерозоли без контакт с морска вода.
Пример: Конструкции в близост до или на морския бряг.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XD1, XD2, XA1

БЕТОН КЛАС XS2

Околна среда: Постоянно под вода.
Пример: Части от морски конструкции.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XF1, XF2, XD1, XD2, XD3, XA1, XM1, XM2

БЕТОН КЛАС XS3

Околна среда: Зони на приливи и отливи, плискане и пръскане на морска вода.
Пример: Части от морски конструкции.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XF1, XF2, XD1, XD2, XD3, XA1, XM1