Бетон Клас XC

Корозия, предизвикана от карбонизация

Карбонизацията е химична реакция, която протича в бетон, изложен на атмосферни влияния. Отделеният Са(OH)₂ от цимента взаимодейства с СО₂ от атмосферния въздух и образува СаСО₃.

Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃+ H₂O

Карбонизацията при втвърден бетон не вреди на бетоновата матрица, но значително намалява стойността на рН на бетона до 8. При стойност на рН над 10 върху повърхността на армировката се образува пасивно покритие, което дълготрайно я предпазва от корозия. Ако стойността на рН се понижи под 9, армировката корозира и с течение на времето започва да увеличава обема си до 2-3 пъти.

Водоциментното отношение, видът и количеството цимент, както и променливото мокрене и сушене, са доминиращ фактор за бързината и дълбочината на карбонизация.


БЕТОН КЛАС XC1

Околна среда: Суха или постоянно под вода.
Пример: Бетон във вътрешността на сгради с ниска влажност на въздуха. Бетон, потопен във вода.
Внимание: Бетон XC1 не е подходящ за външни условия!

БЕТОН КЛАС XC2

Околна среда: Под вода, рядко суха.
Пример: Бетонни повърхности, обект на продължителен контакт с вода. В много случаи при фундаменти.
Допълнително покривани класове: XC1

БЕТОН КЛАС XC3

Околна среда: Умерена влажност.
Пример: Бетон във вътрешността на сгради с умерена или висока влажност на въздуха. Външен бетон, предпазен от дъжд.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2

БЕТОН КЛАС XC4

Околна среда: Циклично намокряне и изсушаване.
Пример: Бетонни повърхности в контакт с вода, но не в клас по въздействие XC2.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XF1, XA1, XM1