Уведомление за инвестиционно предложение

Информация относно инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – доломити, от находище „Хидро-изток”, разположено в землището на с. Боснек и с. Студена, общ. Перник, област Перник”