Искане за ОВОС "Хидро-изток"

 ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПЕРНИК


И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (ОВОС)
От „ХИДРОБЕТОН”ООД, гр. София, обл. София, България с. Казичене, 1732, ул. „Любен Каравелов” № 16, обл. София
ЕИК 130221614. Пълен пощенски адрес: София 1324, район Люлин, жк „Люлин” 7, ул. „705”, №12
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 02/925 01 06, e-mail: hidrobeton@abv.bg сайт: http://www.hidrobeton.com
Управител на фирмата възложител: Лили Николова и Росен Николов
Лице за контакти: Лили Николова – тел.: 0888831890

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – доломити, от находище „Хидро-изток”, разположено в землището на с. Боснек и с. Студена, общ. Перник, област Перник”

Прилагам:
1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Документи, доказващи осигуряване от възложителя на обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от наредбата и предоставяне на копие на хартиен и на електронен носител на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата.
3. Информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6,
ал. 9 от наредбата, в т.ч. получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби,
възражения или предложения, протоколи от проведени срещи и др. от осигурения от
възложителя обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6.
4. Документ за платена такса.

Дата: ...............................................                                                                                   Възложител:……………………………
                                                                                                                                                                           (подпис, длъжност)

Пълният текст на документа можете да видите тук