КАК РАБОТИ ЕДНА БЕТОН БАЗА?
ПОРЪЧКА

Всичко започва, когато получаваме и потвърждаваме поръчката Ви. Самата поръчка постъпва в софтуерната ни система за управление на процесите, където се обработва и отделните задачи се разпределят и изпращат до изпълнителите. Системата генерира пълната документация по поръчката Ви.


МИКСИРАНЕ

Това е самият миксер. Всички бази на Хидробетон ползват оборудване на световни лидери за производство на бетон.

След изпълнението на всяка рецептура миксерът автоматично се измива с мощни струи вода, за да може следващата партида да бъде с коректни показатели.


СИЛОЗИ

Това са силозите за съхранение на инертните материали. По-голяма част от компонентите са добити от собствени кариери, което ни дава пълен контрол върху техните качества. Материалите са сортирани по вид и зърнометрия, съгласно стандарт EN 12620.ИЗВОЗВАНЕ

Системата разбърква съставките с предварително зададена от програмата продължителност и подава сигнал на оператора.

Операторът минава в режим пълнене на бетоновоза, като се уверява още веднъж, че рецептата, количеството, температурата и т.н. са изпълнени правилно.

Задължително от всяка бъркалка се взима проба и се тества консистенция и слягане.

ЗАРЕЖДАНЕ

Мощни товарачи се грижат инертните материали да постъпват методично в силозите на миксиращата машина.


ЛАБОРАТОРИЯ

Проба от всеки бетон се подготвя за подробно тестване, като престоява в контролирани условия и по методика, описана в строителните стандарти.

Всеки ден наша продукция се влага в сгради, мостове, конструкции и дори нищожно отклонение от нормите е недопустимо. При наличие на такова – съответната партида веднага се унищожава.
ДОСТАВЯНЕ

Поточната линия е компютърно управлявана. Това намалява до минимум опасността от човешка грешка. 

Компютърни сигнали управляват конвейра, който доставя в миксера точните съставки за изпълняваната в момента рецептура.

Точността на измерване е несравнимо по-голяма, отколкото ако в процеса участваха хора.
ТЕСТВАНЕ

Вече достигналият здравина бетон се тества за последен път дали е постигнал заложените от конструкторите и проектантите показатели за здравина.

Всички проби се записват в специални фискални стройства и се пазят, без възможност да бъдат компрометирани.

РЕЦЕПТУРА

Това е пулта на оператора на самия миксер за съставките на бетона. Датчиците на системата контролират реалната влажност и температура на постъпваните съставки, за да може в последния момент отново само компютърът да изчисли необходимите корекции за постигането на оптимален резултат.
РЕЦИКЛИРАНЕ

Макар да се явява последна в този процес, то тази машина е от първостепенно значение за опазването на околната среда и за нашето разбиране, че трябва да оставим на децата си една чиста природа.

Това е машината за пълно рециклиране на остатъците – като например, след измиването на миксера, на вътрешността на бетоновозите и т.н.

Машината разделя циментовите съставки от агрегатите, като и двете се рециклират и постъпват за повторна употреба.

Така Хидробетон не оставя замърсяване след дейността си, с което особено се гордеем!
ПОДГРЯВАНЕ

При необходимост, на този етап се включва подгряващото оборудване. Всяка наша база е оборудвана с такова, за да можем и при най-суровите условия да доставим бетон, отговарящ на стандарта EN 206-1.

Хидробетон е единствената фирма в България, която е оборудвала всичките си бази за работа при температури под -10оС.