БЕТОН КЛАС XS

Бетон Клас XS се използва при риск от корозия, вследствие на хлориди от морска вода. Когато бетонът, съдържащ армировка или други забетонирани метални части, е в контакт с хлориди от морска вода или аерозоли от морска вода, въздействието се класифицира в няколко класа.
 XS БЕТОН ИНФО

Бетонът е използван с отлични експлоатационни качества, в среда в контакт с морската вода, в продължение на десетилетия. Въпреки това, трябва да се отдели специално внимание на рецептурния състав и на избора на материали, необходими за тези тежки условия. Структури, разположени в зони на приливи и отливи, плискане и пръскане на морска вода, повтарящи се цикли на мокрене и сушене и/или замразяване и размразяване са най-уязвими. Сулфатите и хлоридите в морската вода изискват използването на бетон с ниска пропускливост и висока плътност, за да се сведе до минимум корозията на стоманената армировка и сулфатната атака. Препоръчителни са сулфатоустойчиви цименти. Портланд цимент с трикалциев алуминат (C3A) със съдържание от 4 % до 10 % може да осигури задоволителна защита срещу корозия на армировката от хлориди. Трябва да бъде осигурено правилно бетонното покритие на стоманената армировка. Водо-циментовите отношения не трябва да надвишават 0,45. Високоякостен бетон следва да се използва, на места където големи ледени образувания са в контакт със структурата.


БЕТОН КЛАС XS1

Околна среда: Въздействие на аерозоли без контакт с морска вода.

Пример:
Конструкции в близост до или на морския бряг.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XD1, XD2, XA1

БЕТОН КЛАС XS2

Околна среда: Постоянно под вода.

Пример: Части от морски конструкции.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XF1, XF2, XD1, XD2, XD3, XA1, XM1, XM2

БЕТОН КЛАС XS3

Околна среда: Зони на приливи и отливи, плискане и пръскане на морска вода.

Пример: Части от морски конструкции.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XF1, XF2, XD1, XD2, XD3, XA1, XM1